Az alapító okirat szerint a mellékvízmérők a tulajdonosokhoz kerültek. A vízművek értesítette a tulajdonosokat a mellékvízmérők hitelességének lejártáról. Az előző cserék a fűtés korszerűsítés részeként lettek megoldva, de a tulaj­donosok fizették a pályázati összegből és a felvett hitelből. Én nem vettem részt a pályázati csere alkalmával, mert én munkahelyi kölcsönből már korábban megcsináltattam.

Hozathat-e a közös képviselő olyan határozatot, hogy célbefizetést szavaztat meg a vízmérők cseréjére, és a tár­sasház végeztesse el a tulajdonosok helyett?

A közös képviselő leirata szerint anyagi következményeket vonhat maga után, ha valaki a saját tulajdonát képező mellékmérőt lecseréli. Állítása szerint ezt az SzB-vel megbeszélte.

Kértem, vegyék jegyzőkönyvbe, hogy mivel nem osztatlan közös tulajdon a mellékvízmérő – a vízművek által meghatározott időben fogom kicseréltetni, és nem szavazom meg a célbefizetés összegét.

-A feltett kérdéseket abból a szempontból kell vizsgálni, hogy a közgyűlés milyen határozatot hozott. (Itt jegyezném meg, hogy a közös képviselő soha nem hozhat önállóan ha­tározatot, arra csak a közgyűlés jogosult!) Ha viszont a köz­gyűlés megszavazta, hogy egységesen és egy időpontban célszerű mellékvízórát cserélni, akkor az minden tulajdonos­ra kötelező. Ha Ön ezzel nem ért egyet, akkor a hozott köz­műihatározatot kell a bíróság előtt megtámadni arra hivatkozással, hogy a döntés az Ön – kisebbségben lévő – érdekeit sérti. A bíróság pedig vizsgálni fogja, hogy a hozott határozat megfelel-e a törvényi előírásoknak és annak is­meretében fog dönteni.

Meg kell jegyeznem, hogy a vízmérők elszámolásával kapcsolatosan viszonylagosan sok probléma szokott felmerülni, és a vízdíj elszámolásának módjáról a részletes szabályokat az SZMSZ-nek kell tartalmaznia.

Az azonos időben történő vízóra cserének egyébként ren­geteg pozitív vonzata lehet, így pl.:

–      kedvezményt lehet kapni az órákra vonatkozóan

–     a vízművek hitelesítési eljárási díja is kedvezőbb, ha egy­szerre több lakásban tudja elvégezni a hitelesítést

–     a legkorszerűbb vízórák felszerelése – távleolvasással – pedig csak akkor valósítható meg, ha azt egyszerre és min­den lakásnál el tudják végezni.

Javaslom, nézze át a közös képviselőnél a beszerzett aján­latokat, és annak tanulmányozása után vizsgálja meg, hogy valóban hátrányára szolgálna-e, ha hozzájárulna az egy idő­ben és azonos mérőórák beszereléséhez.

Ha továbbra is úgy gondolja, hogy ez a határozati döntés Önt hátrányosan érintette, akkor a helyi bíróságnál nyújtson be keresetet 60 napon belül a hozott határozat érvénytelen­ségének megállapítása iránt. Ha ezt elmulasztja, akkor vi­szont Ön is köteles a hozott határozat végrehajtására, és meg kell engednie a vízórája cseréjét.

 

Egy ideje hadakozunk a vízművekkel, mert az derült ki, hogy.a társasház úszótelken épült, ami azt jelenti, hogy a ház telekhatára az épületet körülvevő járda, ezáltal a közös vízórának az épület telekhatárától 1 m-en belül, azaz a házban kellene lennie, de nem így van, hanem a házat körülvevő füves terület szélén helyezkedik el.

A vízművek arra hivatkozik, hogy amikor a ház épült, ők az akkori előírásoknak megfelelően helyezték el a vízórát, de ezt igazolni akkori engedélyekkel, ill. tervekkel nem tudják. Nem hajlandóak a vízórát áthelyezni a saját költségein a szerintünk megfelelő helyre.

^fenti   problémára a vízi-közmű szolgáltatásról szóló 2013.  Korm. rendelet 55. és 55/A. §-a adja meg a választ.

^ jogszabály olvasata után az a meglátásom, hogy amennyiben Önök szükségesnek tartják a főmérő áthelyezésétakkor annak költségeit Önöknek kell megfinanszírozniuk. Ennek összegére azonban az adott szolgáltató tud pontos tájékoztatást adni.